ติดตามสถานะการตรวจหลักสูตร

1. ระดับต่ำกว่าปริญญา


1.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
หัวข้อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สถานะ รายละเอียด
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา คิวที่ 1
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา คิวที่ 2
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา คิวที่ 3
    

เพิ่มข้อมูลการติดตามหลักสูตร



1.2 ดำเนินการเรียบร้อย
หัวข้อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สถานะ รายละเอียด
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    



2. ระดับปริญญา


2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
หัวข้อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สถานะ รายละเอียด
สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา รอดำเนินการ
    
สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา รอดำเนินการ
    
สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น คิวที่ 1
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา รอดำเนินการ
    

เพิ่มข้อมูลการติดตามหลักสูตร



2.2 ดำเนินการเรียบร้อย
หัวข้อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สถานะ รายละเอียด
หลักสูตรปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นครราชสีมา ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นครราชสีมา ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นครราชสีมา ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
สมอ. 08 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นครราชสีมา มีแก้ไขเล็กน้อย เสนอตามขั้นตอนต่อไปได้
    
หลักสูตรปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นครราชสีมา ให้เแก้ ส่งกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง
    

Copyright © 2022 RMUTI.AC.TH. All Rights Reserved.
Design: แผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์ : 044233000 ต่อ 2762 - 2767