ระบบบริการข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรหัสรายวิชาหรือชื่อรายวิชา


เลขรหัสประจำรายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 11 หลัก มีความหมายดังนี้

X   X   -   X   X   X   -   X   X   X   -   X   X   X

1   2   -   3   4   5   -   6   7   8   -   9   10  11

ตำแหน่งที่ 1 - 2 หมายถึง เลขรหัสคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชา

ตำแหน่งที่ 3 หมายถึง รหัสระดับหลักสูตร

ตำแหน่งที่ 4 - 5 หมายถึง รหัสกลุ่มสาขาวิชา แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED 2013

ตำแหน่งที่ 6 - 7 หมายถึง รหัสสาขาวิชา จัดลำดับจำนวนสาขาวิชาภายในกลุ่มสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 8 หมายถึง รหัสกลุ่มวิชาในสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 9 หมายถึง ชั้นปีที่ควรศึกษา ประกอบด้วย

ตำแหน่งที่ 10 - 11 หมายถึง รหัสลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาข้อมูลรายวิชาตามการเลือกวิทยาเขตและหลักสูตร


***** หมายเหตุ : ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรตามเกณฑ์ 2565 เป็นต้นไป *****

Copyright © 2022 RMUTI.AC.TH. All Rights Reserved.
Design: แผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์ : 044233000 ต่อ 2762 - 2767