ระบบบริการหลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 232 หลักสูตร

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronics and Telecommunication

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Heavy Equipment Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial and Environmental Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Information and Communication Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Information and Communication Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Mass Communication Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials Physics for Rail and Aircraft

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • การจัดการบัณฑิต (นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management Program in Innovation of Urban and Transit-Oriented Development

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • การจัดการบัณฑิต (การจัดการการปฏิบัติการรถไฟ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการรถไฟ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Management Program in Railway Operations Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Integrative Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบูรณาการภาษา)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบูรณาการภาษา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Management integrating Language

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural Biotechnology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Robotics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Practical Engineering in Automated Manufacturing System and Maintenance (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Landscape Design and Gardening

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมโลหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Metallurgical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแลการชะลอวัย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Gerontological Health Care and Anti-Aging

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hospitality Start-up

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมวัสดุ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional Medicine

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials Science and Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Energy Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Veterinary Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Instrumentation Physics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Statistics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเคมีประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาชีววิทยาประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Science for Industry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Automatic Agricultural Machinery Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Animal Production Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Sciences Program in Health Sciences and Aesthetics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer and Electronics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาสังคมศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sport and Health Sciences

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Logistics Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Processing Engineering of Food and Agricultural Products

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Modern Technology of Sugarcane and Sugar Industry (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation and Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Automotive Parts Manufacturing Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)

  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Electronics Engineering (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical-Manufacturing Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาเคมี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Innovation Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมสำรวจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering and Geomatics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีมหาบัณฑิต

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Food and Postharvest Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Tool and Die Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology and Manufacturing (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการบริการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาสังคมศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Technology and Automatic Control System (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Business Administration

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Entrepreneurship and Business Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาทัศนศิลป์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Industrial Design

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาศิลปศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาภาษาศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Modern Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจและบริการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Technology for Business and Service Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Textile Technology and Fashion Design

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Organic Agricultural Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขามนุษยศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีออกแบบการผลิต)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Production Design Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Agricultural Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาศิลปศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีมหาบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Business Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Fisheries Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agribusiness Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมข้าว)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Rice Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Renewable Energy and Environmental Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Farm Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials and Medical Physics Equipment

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Modern Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Biology in Animal Production

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Biology in Animal Production

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเคมีประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Piping Technology (Continuing)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Piping Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Welding Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Agricultural Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Aircraft Maintenance Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Railway Systems Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Industrial Education Program in Electronics and Telecommunication Industrial Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Industrial Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก