ระบบบริการหลักสูตร


ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 234 หลักสูตร

 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronics and Mechatronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Welding Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electrical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electric Vehicle Techniques

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Refrigeration and Air Conditioning Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Modern Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electrical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Machine Tool Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Mechanical Power Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาชีววิทยาประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Dairy and Beverage Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Bioproduct Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Electrical Technical Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและธุรกิจสมัยใหม่

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและธุรกิจสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Digital Marketing and Modern Business

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Civil Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีระบบการผลิตอัตโนมัติ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีระบบการผลิตอัตโนมัติ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตอัตโนมัติ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Industrial Technology Program in Automated Manufacturing System Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Food Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถานพยาบาลและบูรณาการสุขภาพ

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาลและบูรณาการสุขภาพ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Business Administration in Hospital and Health Integration

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial and Manufacturing System Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science in Technical Education Program in Electrical Engineering Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเคมีประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Industrial Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง))

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program Mechatronics and Robotics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาสถาปัตยกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาสถาปัตยกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Architecture Program in Architecture

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Computer Engineering and Digital Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai traditional medicine Program in Thai traditional medicine

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมเครื่องจักรกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Machine Innovation Design

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • เทคโนโลยีบัณฑิต (การผังเมือง)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ / สาขาสถาปัตยกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Urban Planning

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil and Infrastructure Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Construction Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Logistics Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Machine Tool Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Electronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Mechanical Drawing Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Auto Mechanics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Construction

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Electrical Power

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Computer Technical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Accounting

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างโยธา

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Civil Technical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Electrical Power

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Auto Mechanics Technical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Retail Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Technician of Railway Transportation System

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electrical Maintenance of Railway System

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างจักรกลหนัก

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Heavy Equipment Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electrical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Tool and Die Making

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างโลหะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Metal Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Mechanical Power Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างกลโรงงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Machine Tool Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาช่างโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Civil Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Mechatronics and Robotics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Business Computer

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / โปรแกรมวิชาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / โปรแกรมวิชาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Finance

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / โปรแกรมวิชาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Accounting

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Mechatronics and Robotics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Railway Electricians

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Business Computer

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Accounting

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาศิลปศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Tourism Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Medical Electronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Modern Marketing Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Business Computer

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Accounting

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาภาษาศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Occupational Communication English

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Fisheries

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Agriculture

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Electronics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Mechanical Power Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Farm Machanics

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Industrial Plumbing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Machine Tool Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเครื่องมือกลอัตโนมัติ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Automatic Machine Tool

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Construction Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Civil Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Computer Technical

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Industrial Technique

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Agricultural Machinery Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Food Industry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Fisheries

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering and Automatic Control System

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Industrial Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Industrial Education Program in Electronics and Telecommunication Industrial Education

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบราง)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Railway Systems Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะระบบรางและการขนส่ง / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Aircraft Maintenance Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Agricultural Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Piping Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Piping Technology (Continuing)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเคมีประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Biology in Animal Production

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาบริหารธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Biology in Animal Production

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Modern Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Materials and Medical Physics Equipment

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Smart Farm Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Renewable Energy and Environmental Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมข้าว)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Rice Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agribusiness Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Fisheries Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Animal Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Finance

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Chemistry

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาระบบสารสนเทศ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Business Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บัญชีมหาบัณฑิต

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Accountancy Program

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาศิลปศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Business Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Agricultural Technology

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาเอก • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ / สาขามนุษยศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสกลนคร / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Organic Agricultural Innovation

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : นครราชสีมา / คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Mechanical Technology (Continuing Program)

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Plant Science

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Textile Technology and Fashion Design

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตสุรินทร์ / คณะเทคโนโลยีการจัดการ / สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel Management

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

  วิทยาเขต / คณะ / สาขา : วิทยาเขตขอนแก่น / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical Engineering

  รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาโท