เสนอหลักสูตร

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปี พ.ศ. เดือน ประชุมสภาวิชาการ มทร.อีสาน รายละเอียด
2567 มกราคม ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567    
2567 กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567    
2567 มีนาคม ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567    
2567 เมษายน ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567    
2567 พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567    
2567 มิถุนายน ครั้งที่ 6/2567 วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567    
2567 กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567    
2567 สิงหาคม ครั้งที่ 8/2567 วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2567    
2567 กันยายน ครั้งที่ 9/2567 วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2567    
2567 ตุลาคม ครั้งที่ 10/2566 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567    
2567 พฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2567 วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2567    
2567 ธันวาคม ครั้งที่ 12/2567 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567