Welcome to

Division of Academic Development and Educational Promotion - RMUTI

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาวิชาการ ด้วยใจบริการ สู่มาตรฐานสากล ”

จำนวนที่ใช้หลักสูตรเปิดสอน/ระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษา
หลักสูตร
นครราชสีมา
ว.ขอนแก่น
ว.สกลนคร
ว.สุรินทร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    13
      0
     6
     7
     0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    41
      19
     11
     20
     15
ปริญญาตรี
  145
     56
    39
    26
    24
ปริญญาโท
    26
      11
     6
     7
     2
ปริญญาเอก
    7
      5
     1
     0
     1
รวม
  232
     91
    63
    60
    42

เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2566)กราฟจำนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 - 2566


เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2566)Update งานพัฒนาฯ
เรื่อง
แหล่งที่มา
วันที่

สถิติจำนวนผู้มาขอเอกสารรับรองคำอธิบายรายวิชา รอบที่ 1 (เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2566)

ข้อมูลเผยแพร่

8 ธ.ค. 2566

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular Green Economy

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

BCG Model (Bioeconomy Circular Economy Green Economy Model)

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ข้อมูลเผยแพร่

23 พ.ย. 2566

คลังความรู้

หัวข้อความรู้

การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (อ่านเพิ่มคลิกที่นี่)

ไปที่คลังความรู้คลิกที่นี่

ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการ

Copyright © 2022 RMUTI.AC.TH. All Rights Reserved.
Design: แผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์ : 044233000 ต่อ 2762 - 2767