งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาวิชาการ ด้วยใจบริการ สู่มาตรฐานสากล ”

          การให้บริการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา (ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไม่มีค่าใช้จ่าย)

สถิติข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน/ระดับการศึกษา

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน/ระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษา
หลักสูตร
นครราชสีมา
ว.ขอนแก่น
ว.สกลนคร
ว.สุรินทร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    13
      0
     6
     7
     0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    42
      19
     10
     19
     15
ปริญญาตรี
  145
     56
    39
    26
    24
ปริญญาโท
    27
      11
     7
     7
     2
ปริญญาเอก
    7
      5
     1
     0
     1
รวม
  234
     91
    63
    59
    42

เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษจิกายน 2566)กราฟแสดงจำนวนหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 - 2566


เอกสารหลักสูตรเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษจิกายน 2566)Update งานพัฒนาฯ
เรื่อง
แหล่งที่มา
วันที่

หนังสือจาก อว. เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

มาตรฐานการศึกษา

3 เม.ย. 2567

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

มาตรฐานการศึกษา

3 เม.ย. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มาตรฐานการศึกษา

1 เม.ย. 2567

เอกสารที่ใช้วางแผนทำหลักสูตร

ข้อมูลเผยแพร่

15 มี.ค. 2667

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2567

มาตรฐานการศึกษา

20 ก.พ. 2567

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2567

มาตรฐานการศึกษา

20 ก.พ. 2567

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2567

มาตรฐานการศึกษา

20 ก.พ. 2567

คลังความรู้

หัวข้อความรู้

มาตรฐานการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา (อ่านเพิ่มคลิกที่นี่)

นิยาม "ผลลัพธ์การเรียนรู้" (อ่านเพิ่มคลิกที่นี่)

การเปิดสอนหลักสูตร (อ่านเพิ่มคลิกที่นี่)

การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (อ่านเพิ่มคลิกที่นี่)

ไปที่คลังความรู้คลิกที่นี่

ข้อมูลหลักสูตร ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 RMUTI.AC.TH. All Rights Reserved.
Design: แผนกงานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา โทรศัพท์ : 044233000 ต่อ 2762 - 2767